top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring ASSIQUM® ¹

 

ASSIQUM® hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van cliënten, van prospecten, van leveranciers en van kandidaten bij het solliciteren of spontaan solliciteren alsook dat hun privacy wordt gerespecteerd.

In onderstaande privacyverklaring geven we een heldere en transparante informatie over hoe ASSIQUM® met persoonsgegevens omgaat.

 

ASSIQUM® doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom met persoonsgegevens zorgvuldig om.

 

ASSIQUM® volgt in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG | GDPR).

 

VERWERKINGSDOELEINDEN

ASSIQUM® verzamelt en verwerkt de persoons- en bedrijfsgegevens van de cliënten nodig voor het behandelen en opvolgen van een rekruteringsdossier.

 

ASSIQUM® verzamelt en verwerkt de persoons- en bedrijfsgegevens van de prospecten nodig voor het behandelen en opvolgen van een dossier.

 

ASSIQUM® verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van kandidaten nodig voor het behandelen en opvolgen van een sollicitatiedossier.

 

ASSIQUM® verzamelt en verwerkt de gegevens van leveranciers nodig voor het uitvoeren van de betalingen, om te voldoen aan alle wettelijke fiscale verplichtingen of anderszins.

 

RECHTSGRONDEN

De persoonsgegevens cliënten of de gegevens van prospecten of de gegevens van kandidaten of de gegevens van leveranciers worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of op contractuele grond of op toestemming of wegens een wettelijke verplichting.

 

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden enkel de noodzakelijke dienende persoonsgegevens van een cliënt doorgegeven aan de Rechtbanken, Gerechtsdeurwaarders, Advocaten, Experts.

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden worden enkel de noodzakelijke dienende gegevens van een leverancier doorgegeven aan de accountant, BTW, FOD Financiën.

 

BEWAARPERIODE

Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van cliënten en gegevens van prospecten en gegevens van kandidaten en gegevens van leveranciers worden bewaard zolang het werving- en selectiekantoor zal bestaan om alle mogelijke belangenconflicten te kunnen detecteren en te vermijden.

 

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Cliënten, prospecten, kandidaten en leveranciers kunnen via info@assiqum.com altijd navragen welke gegevens er worden verwerkt en vragen om ze te verbeteren of om te laten wissen voor zover dit kan volgens het gerechtvaardigd belang, wettelijk of contractueel belang of om te vragen om ze over te dragen.

Indien cliënt, prospect, kandidaat of leverancier het niet eens is met de manier waarop gegevens worden verwerkt kan cliënt, prospect, kandidaat of leverancier zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

DIRECTE COMMUNICATIE BUITEN DOSSIER OM

Elke cliënt, prospect, kandidaat of leverancier heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe communicatie buiten het desbetreffende dossier om; zoals voor onder meer het ontvangen van nieuwsbrieven of soortgelijke.

 

KLACHT

Elke cliënt, prospect, kandidaat of leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

(CBPL, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

 

¹ASSIQUM® is een geregistreerd handelsmerk van TRADE ZONE INTERNATIONAL BV met erkenningsnummer: Erkend Bureau V.G. 1597/B

bottom of page